Постійні комісії сільської ради

            Постійна  комісія з  питань бюджету  :

                      1.       Рихло Михайла  Васильовича – голова  комісі

                      2.       Грабенко Миколу Степанович

                      3.       Мочульську  Галину Павлівну,

                      4.       Щербату  Валентину  Федорівну.

 

            Постійна комісія з питань   регулювання земельних ресурсів,

           охорони природного середовища, благоустрою населеного пункту  :

 

1.      Кіпайкіна Миколу Михайловича -  голова комісії

2.       Марківського  Сергія  Миколайовича 

3.      Брезіна  Юрія  Георгійовича

4.      Острука  Володимира Гавриловича

5.      Бугайчука  Бориса  Леонтійовича

    

            Постійна комісія з  питань соціального захисту населення,

           освіти, культури та охорони здоров’я,спорту:

 

1.     Шуваєва  Володимира Олександровича -  голова комісії

2.     Полянську  Тамару  Володимирівну

3.     Пелиха  Геннадія  Івановича 

4.     Довгополого  Юрія  Федоровича

  ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Ольгопільської сільської   ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1.  Це положення розроблено відповідно до  статті 47 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту сільської ради .

1.2. Постійні комісії у своїй роботі керуються Конституцією, Законами України, іншими нормативними актами, рішеннями ради та цим положенням.

1.3.      Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень президії, виходячи з її повноважень.

         Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови сільської ради. Заступник голови та секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.

1.4.          Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно цього положення, регламенту ради та зазначеного вище закону.

1.5.          До складу комісії не може входити голова ради та його заступник. Депутат сільської ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

1.6.          Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.

      1.7. Протягом строку своїх повноважень сільська рада може
утворювати нові комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені
комісії, вносити зміни до складу комісій.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ.

 

              2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

 2.2.  Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення
членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями , а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

           За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду     у відносинах з державними органами, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

             2.3.  У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним
свої повноваження з інших причин його функцій здійснює заступник або секретар.

Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання постійної

комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Члени комісій зобов'язані брати участь у засіданнях комісій, виконувати розпорядження та доручення голови.

             2.4.  Засідання можуть бути відкритими і закритими. Посадові та зацікавлені особи запрошуються на засідання заздалегідь. Комісія має право залучати до роботи в комісії працівників виконавчого апарату  ради.

             2.5.  Постійна комісія будує свою роботу на основі плану, який затверджується на її засіданні. При складанні плану роботи постійна комісія виходить із завдань, які стоять перед нею та основних напрямків діяльності. Плани роботи підписує голова комісії.

             2.6.  За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності - заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

             2.7. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

             2.8.  За рішенням комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

             2.9.  Голова постійної комісії має право на позачерговий прийом у голови сільської ради.

 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ

 

             3.1.  Комісія здійснює попередній, поточний і наступний фінансово-економічний контроль на засадах законності, обґрунтованості, об'єктивності в межах повноважень, визначених цим положенням, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та іншими законами України.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЙ

 

          Постійна комісія з питань бюджету.

 

      4.1.   Комісія з питань бюджету спільно з іншими профільними комісіями районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою вивчає та попередньо розглядає питання про виконання сільського бюджету за попередній рік, проект сільського бюджету та програм соціально - економічного і культурного розвитку на наступний, звіти про виконання програм і бюджету, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях.

      4.2.  Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або  за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради;

-   готує та вносить на розгляд сесії, питання з проблем бюджету та фінансів;

-   контролює хід виконання законодавчих актів та рішень сесій сільської ради з питань бюджету;

- проводить аналіз відповідності проектів рішень сільської ради, розпоряджень сільського голови  вимогам Конституції України та чинним законам з питань бюджету і фінансів;

- співпрацює з іншими постійними комісіями ради, іншими зацікавленими організаціями у вирішенні питань, що стосуються бюджету;

- регулярно інформує сільську раду про хід виконання бюджету;

-  збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарний засіданнях сільської ради;

-  при необхідності залучає правоохоронні та контролюючі органи, установи, а також вимагає від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;

- проводить аналіз стану соціально-економічного розвитку регіону;

- регулярно інформує сільську  раду про хід виконання планів соціально-економічного розвитку;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях сільської ради;

-         спільно з іншими комісіями сільської ради здійснює контроль за виконанням прийнятих сільською  радою рішень щодо сільського бюджету в частині фінансування сільських цільових програм, спрямованих на виконання планів соціально-економічного розвитку;

-         заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан соціально-економічного розвитку;

-         спільно з іншими комісіями сільської ради здійснює контроль за виконанням прийнятих сільською радою рішень щодо фінансування сільських програм;

-         контролює ефективність управління коштами сільського бюджету, законність і своєчасність руху коштів сільського бюджету, в тому числі коштів цільових фондів, за їх обсягами, структурою, заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан бюджету;

-         надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання коштів сільського бюджету. В ході проведення перевірок та аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до сільського бюджету, вносить відповідні пропозиції раді;

-         готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань що належать до її відання;

-         розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Бере участь у розробці заходів по реалізації наказів виборців, сприяє організації їх виконання;

-         розглядає інші питання, які віднесені до відання сільської ради та комісій.

4.3.         Засідання постійних комісій з питань формування бюджету  відбуваються у присутності головного бухгалтера сільської ради.

Постійній комісії з питань бюджету , передають свої зауваження, поправки до проекту сільського бюджету .

Поправки можуть бути лише такого змісту:

-    скоротити статтю видатків (доходів);

. -   виключити статтю видатків (доходів);

-         збільшити статтю видатків (доходів);

-         додати нову статтю видатків (доходів).

Якщо постійна комісія або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків чи скорочення доходів, вони зобов'язані запропонувати на таку ж суму відповідно збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. В разі не підтримання цих вимог поправки до розгляду не сприймається.

Поправки до бюджету розглядаються в такому порядку:

- якщо метою поправки є збільшення статті доходу або зменшення статті видатків, то обговорюється і голосується текст поправки;

- якщо метою поправки є зменшення статті доходу, то спочатку обговорюється і голосуються запропоновані автором поправки і варіанти збільшення доходів або зменшення видатків по інших статтях (допоміжні пропозиції). У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції, підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки.

Постійна комісія з питань бюджету готує доповідь і таблицю про підтримані поправки і перелік відхилених поправок. Доповідь робиться на пленарному засіданні ради. Доповідь та інші матеріали поширюються серед депутатів не менш як за три дні до цього засідання.

                              4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим положенням, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філій, відділень необхідні матеріали і документи.

Постійна комісія з питань регулювання земельних ресурсів, охорони природного середовища, благоустрою населеного пункту.

 

                              4.1.   Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає питання, віднесені до її компетенції, бере участь у здійсненні програм щодо розвитку сільського господарства, сприяє рівноправному розвитку всіх форм власності на землю, майно та
господарювання, ефективному використанню й охороні земель, готує висновки з цих питань.

                             4.2.   Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною  ініціативою   вивчає  питання  власних  та  делегованих  сільській  раді  повноважень .

-         попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені в Земельному кодексі України, Лісовому кодексі України та інших законодавчих актах України;

-         подає пропозиції щодо економічного стимулювання власників землі та землекористувачів;

- готує пропозиції щодо впровадження регіональних програм і  регіональних контрактів з виробництва, заготівлі та реалізації  сільськогосподарської продукції, покращення надходжень до місцевого бюджету від агропромислового комплексу;

- здійснює   контроль   за   виконанням   програм   розвитку   особистих підсобних господарств району;

- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені чинним законодавством;

- вивчає та подає пропозиції щодо створення та діяльності фермерських господарств;

        - вивчає та подає пропозиції щодо правових, економічних, соціальних та організаційних умов діяльності сільськогосподарських підприємств різних  форм господарювання;

        - подає рекомендації щодо визначення умов, змісту і меж пріоритетності розвитку агропромислового комплексу та соціальної  сфери  села;

-         збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях районної ради;

-         заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан розвитку агропромислового комплексу району;

-         розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Бере участь у розробці заходів по реалізації наказів виборців, сприяє в організації їх виконання;

-         подає висновки щодо погодження місць розташування об'єктів;

     - розробляє перспективні плани охорони довкілля;

    - здійснює контроль за виконанням природоохоронного і земельного    законодавства;

-         розглядає інші питання, які відносяться до її відання.

 

4.3.  Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

4.4.  Комісія у питаннях, які належать до її відання та в порядку, визначеному цим положенням і Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

 

Постійна комісія з питань соціального захисту населення, освіти ,  культури ,охорони здоров’я та спорту.

 

                          4.1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання державної політики в галузі освіти, культури та духовного відродження, подає свої рекомендації  щодо  розвитку музейної справи, готує висновки з цих питань

                            4.2.  Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з

 власної ініціативи:

-     здійснює контроль за розвитком мережі закладів та установ та установ, організацій систем охорони здоров'я освіти та культури, зміцнення їх матеріальної бази, господарським обслуговуванням;

-     розглядає та подає на розгляд пленарного засідання ради проектів обсягів бюджетного фінансування закладів, установ і організацій освіти, охорони здоров'я та культури;

-     сприяє створенню умов для виховання, навчання і роботи закладів, установ і організацій системи освіти та культури, а також матеріально-технічному та фінансовому їх забезпеченню;

 

-         сприяє проведенню інноваційної діяльності системи загальної середньої освіти;

-    бере участь у підготовці проектів цільових програм, сприяє розвитку і
зміцненню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, культури об'єктів спільної власності територіальної громади ;

-    сприяє забезпеченню охорони пам'яток історії та культури;

-         взаємодіє в питаннях національного і духовного відродження з релігійними організаціями;

-         сприяє захисту прав і законних інтересів закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери - об'єктів спільної власності територіальної громади;

-         розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволенню потреб та інтересів;

-         здійснює контроль за координацією дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;

- подає пропозиції щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників;

-    розглядає питання соціального захисту працівників освіти, дітей,
учнівської молоді, вивчає умови для їх виховання, навчання;

-    бере участь в організації навчально-методичного забезпечення
закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних
працівників, їх перепідготовки та атестації;

   -      розглядає і вивчає питання національного та духовного відродження;

-         розглядає питання соціального захисту осіб, у коло обов'язків яких входять питання національного і духовного відродження;

-         розглядає та подає висновки до проектів рішень ради щодо охорони здоров'я громадян села, що може забезпечуватись за рахунок бюджетних коштів і благодійних надходжень;

-         здійснює контроль за виконанням програм соціального і правового захисту сім'ї та ветеранів війни;

-         здійснює контроль за достовірністю даних документів, виданих для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства;

-         сприяє у видачі державної допомоги сім'ям з дітьми;

-         здійснює контроль за забезпеченням пільгових категорій населення медикаментами, технічними й іншими засобами, протезно-ортопедичними виробами;

-         здійснює контроль за підвищенням рівня якості та забезпеченням доступності медичної допомоги населенню;

-         контролює виконання довгострокових програм з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства, заходів з профілактики захворювань;

-         розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Бере участь у розробці заходів по реалізації наказів виборців, сприяє організації їх виконання;

-         розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії;

 

                   4.3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

                  4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання та в порядку, визначеному цим положенням і Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи:

5. ПРАВА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ.

Постійна комісія має право:

                     5.1. Опублікувати в пресі до внесення на розгляд сільської ради проекти рішень з питань, що належать до її компетенції та звертатись до організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

                   5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи зобов'язані прибути на засідання комісії та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією у порядку виконання контрольних повноважень.

За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмов надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність згідно законодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

                   5.3.Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень під час розгляду
їх на засідання.

                   5.4.  Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки,
рекомендації та висновки інших постійних комісій і готувати їх на розгляд
сільської ради.

                   5.5.  Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії сільської ради звітів посадових осіб сільської ради та керівників її підрозділів про їх роботу в цілому або з окремих питань.

                   5.6.  Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз'яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ.

 

                    6.1.  Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень сільської  ради для розгляду на пленарних засіданнях сільської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагувати питання, що належать до її відання.

    6.2.   Періодично звітувати перед сільською  радою про свою роботу.

                    6.3.   Своєчасно виконувати доручення сільської  ради, її голови  з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду, її голову  про хід їх виконання.

                    6.4.  Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

                   6.5. В разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов'язків сільська  рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим Положенням та регламентом сільської  ради.

7. ГАРАНТІЇ ГОЛОВИ КОМІСІЇ.

 

                     7.1. Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу комісії.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ.

 

            8.1.  Організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій покладається на виконавчий апарат сільської ради.

 

123