Регламент роботи

РЕГЛАМЕНТ

 

 роботи Ольгопільської сільської ради .

 

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

 

    Регламент  сільської ради  визначає  порядок діяльності  сільської ради,її органів  та  посадових  осіб щодо виконання  повноважень , установлених Конституцією  України, Законом України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,іншими законодавчими актами.

 Зміни і доповнення до регламенту приймаються  до розгляду  радою за  ініціативою сільського голови, постійних  комісій  ради, депутатів ради.

Робота ради ведеться державною  мовою.

Основною  формою роботи  ради є її засідання. Засідання  ради,її виконавчого комітету, постійних  комісій є  відкритими і  гласними.

Діяльність  ради ґрунтується  на принципах законності,гласності,

колегіальності,поєднання місцевиї і  державниї інтересів,виборності, правової,організаційної та матеріально-фінансової самостійності в  межах повноважень, визначених Законом  України «Про місцеве самоврядування в  Україні»  та  іншими законами.

Гласність роботи забезпечується шляхом  розміщення її рішень на  інформаційному  стенді,у  звітуванні сільського голови у  порядку, визначеному  законодавством.

Рада інформує громадськість про свою діяльність,залучає громадян до  підготовки і  розгляду  питань,що належать до її компетенції.

 

        ГЛАВА 1.  РАДА – Представницький  орган місцевого самоврядування.

 

СТАТТЯ 1. 

Сільська рада -  є  органом  місцевого самоврядування, представляє  спільні  інтереси територіальної громади села та здійснює від її  імені та в її інтересах  функції  і    повноваження ,визначені  Конституцією України, Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні».                                                                        

 СТАТТЯ 2.

 Діяльність сільської ради ґрунтується на колективному вільному обго­воренні і вирішенні питань, віднесених до її компетентності, законності , гласності, правової  організаційної ,матеріально-фінансової  самостійності в межах повноважень.

СТАТТЯ 3.

Порядок формування і організації діяльності сільської ради, її органів, депутатів та посадових осіб визначаються Конституцією України, законом «Про місцеве самоврядування в Україні» іншими законами.

СТАТТЯ 4.

Сільська рада вважається правомочною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу ради. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів , продовжує здійсню­вати повноваження рада попереднього скликання.

ГЛАВА 2.    СЕСІЇ    РАДИ.

       

 СТАТТЯ 1.

Рада проводить свою роботу сесійно.

Сесія складається з пленарних засідань ради та також засідань постійних комісій ради.

Перша сесія новообраної ради скликається сільською виборчою комі­сією не пізніше, як через місяць після виборів за умови обрання ради у правомочному складі.

Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова сільської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повно­важень.

Для підготовки пропозицій, щодо порядку проведення першої сесії ново­обраної ради і питань, які плануються на її розгляд, формування органів влади, сільська виборча комісія утворює робочу групу з числа новообраних депутатів ради і врахо­вує її пропозиції.

СТАТТЯ 2.

Сесії ради проводяться гласно.

У разі необхідності рада може прийняті рішення про проведення закритого пленарного засідання.  У відкритих засіданнях можуть приймати участь представники  державної виконавчої влади, об’єднань громадян, уповноважені представники трудових колективів, працівники засобів масової інформації.

На закритому засіданні ради має бути присутнім прокурор району,

а та­кож посадові особи  присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду від­повідного питання.

Кількість і категорії осіб, які не є депутатами, що запрошуються на сесію, визначає і організовує голова ради. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які   запрошені на сесію.

Запрошені на сесію не мають права втручатись в роботу сесії.

СТАТТЯ 3.

Сесія ради скликається головою ради в міру необхідності, але не мен­ше одного разу на квартал.

В разі немотивованої відмови голови ради, або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем ради.

Сесія ради може бути скликана також за пропозицією не менш, як однієї третини депутатів від загального складу ради.

Рішення про скликання сесії ради доводиться до депутатів і населен­ня не пізніш як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

СТАТТЯ 4.

Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному   засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

СТАТТЯ 5.

Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій склика­ється позачергова сесія ради.

Позачергова сесія ради скликається головою ради за власною ініці­ативою ,або ініціативою не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

СТАТТЯ 6.

Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вноситись головою ради, постійними комісіями, депутатами.

Рада затверджує план   роботи на наступний рік.

Проект порядку денного сесії готується головою ради.

Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд ради готуються постійними комісіями. депутатами.

При підготовці питань, що виносяться на розгляд ради проводиться необхідна перевірка стану справ в органах ради.

Пропозиції з уточненням порядку денного виносяться голові ради не пізніше, як за 6 днів до початку роботи сесії.

Голова ради на сесії інформує депутатів про зміни та пропозиції по порядку денному.

Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засідан­ні відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів, які беруть участь в роботі сесії.

 

СТАТТЯ 7.

Секретар сесії організовує запис бажаючих виступити, реєструє депу­татські запити, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції, разом з головуючим дає роз’яснення з питань роботи сесії, веде запис протоколу сесії.

  СТАТТЯ 8.

   Засідання ради відкриває, веде і закриває голова або секретар ради.

 Засідання ради розпочинається  о 10 годині і закінчується о 13 годині На початку чергової сесії щодо  до обговорення її  порядку денного, голова ради, або секретар в усній формі  інформує депутатів про стан справ в селі, про роботу ради, депутатів, а також дає відповіді на запитання депутатів.

Обговорення цих повідомлень не проводиться.

На запитання і відпові­ді до 10 хвилин.

Пропозиції щодо   призупинення роботи сесії виноситься головою, постійними комісіями ради, депутатськими групами.

Вимоги групи депутатів про перерву в роботі сесії перед голосуван­ням по проекту рішенням якого необхідні консультаційна час не більше 15 хвилин за­довольняються без голосування.

Головуючий на сесії :

·     забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього регламенту  керує засіданням ради

·     надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходжен­ня їх заявок

·     надає слово для виступу з обговорюваних питань особам, які запрошені на сесію

·     при необхідності змінює черговість надання слова виступаючим

·     може за погодженням з депутатами, продовжити час для виступів

·     оголошує письмові запити

·     проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії

·     дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам сесії працівникам виконавчого апарату.

Голова ради, його заступник, голова постійної комісії мають право взяти сло­во для виступу в будь-який час.

Депутат з одного питання може виступити не більше двох разів.     Допуска­ється передача права на виступ іншій особі.

Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище і номер виборчого округу.

При розгляді радою питань соціально-економічного і. культурного розвитку села, сільського бюджету обов’язково заслуховуються доповіді, співдоповіді, проводиться їх обговорення.

Дебати з обговорюваного питання припиняються за рішенням, ради.

Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обгово­ренні і кількість тих, хто виступив.

Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на зак­лючне слово до 3 хвилин.

СТАТТЯ 9.

З обговорюваних питань рада приймає рішення.

Рішення ради не повин­но суперечити Конституції України.

Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні.

Проект рішення ради спочатку приймається за основу.                

Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення подаються секретарю сесії в письмовій формі. Кожна поправка голосується окремо.

Головуючий на сесії має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою і у власній редакції ставити обговорюване питання на голосування.       

 СТАТТЯ 10.

 Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами  4, 10  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому

оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України  «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті сільськоїради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів і її членів.

Перед початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів може бу­ти прийняте рішення.

             Таємне голосування проводиться при виборах секретаря сільської ради.

Час і місце таємного голосування порядок його проведення визначають­ся лічильною комісією і оголошується головою лічильної комісії.  Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування є документом суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості.

У бюлетень для таємного голосування по виборах секретаря ради вно­ситься прізвище, ім’я та по-батькові кандидата, праворуч проти нього розташовується порожній квадрат.

Після переліку прізвищ кандидатів зазначається, не підтримую жодно­го кандидата і праворуч розташовується порожній квадрат.

На кожному бюлетені мають бути підпис голови лічильної комісії і печатка сільської ради.

Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, де обладнано кабіни для таємного голосування, визначається місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюється виборча скринька таким чином, щоб депутати при підході до неї обов’язково проходили через кабіни.

Депутат отримує виборчий бюлетень і розписується в списку депута­тів сільської ради.

На бюлетенях забороняється робити будь-які позначки. Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабінеті для таємного голосування.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразків яких про­ставлено більше, ніж одну позначку, в яких не встановлено жодної позначки.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає

протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати   таємного голосування.

Відкрите голосування може проводитись поіменно, якщо на цьому наполягає більшість присутніх на сесії депутатів.

Рішення ради вважається прийнятим якщо за нього подано більшість голосів від загального складу депутатів.

Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не вста­новлено інший строк їх введення в дію.

Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями.

Листи і звернення громадян, що надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

СТАТТЯ 11.

В протоколі сесії  ради вказуються:

·          назва ради, порядковий номер сесії і дата проведення сесії;

·         кількість депутатів обраних в раду, кількість присутніх і відсутніхдепутатів;

·          Порядок  денний  сесії,

·          Прізвища і номера виборчих  округів депутатів, які  виступили;

·          Перелік  всіх прийнятих  рішень з даними  числа голосів, які проголосували за  рішення;

До протоколу сесії додаються: 

·                       тексти доповідей і співдоповідей

·                       рішення, прийняті радою,

·                       письмові запити депутатів

·                       список реєстрації депутатів

·                       список запрошених осіб

 

Протокол сесії ради оформляється за 10 днів.

Протокол сесії ради підписується головуючим на сесії ради.

Оригінали протоколів сесій зберігаються протягом встановленого строку в сільській раді, а потім здаються в районний архів на постійне зберігання.

ГЛАВА 3. Депутати, посадові особи  ради.

 

СТАТТЯ  І.

Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав,що забезпечують його активну участь в діяльності ради.

На час сесіі9засідань постійних комісійна також для здійснення депу­татських повноважень депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.

Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесії ради, засідань пос­тійних комісій до складу якої його обрано.

СТАТТЯ 2.

Депутати можуть добровільно об’єднуватись в депутатські групи за чисельністю не менше 5 чол.

Порядок роботи депутатської групи, умови вступу і виходу з неї

 де­путатів визначається самою депутатською групою.

Для реєстрації депутатської групи голові ради подається підписана особисто депутатами письмова згода-заява про утворення групи.

Голова ради на початку чергової сесії зобов’язаний зробити пові­домлення про створення депутатської групи та її склад. З цього моменту група вважається зареєстрованою.

Депутатська група не має права виступати від імені сільської ради.

СТАТТЯ 3.

Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках передбачених ст.. Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».Крім цього рада може достроково припинити повноваження депутата у випадках:

·      подачі ним заяви про складання депутатських повноважень

·      виконання вироку суду згідно з яким до депутата застосована міра покарання, пов’язана з позбавленням волі

·      звільнення з роботи і виїзду на постійне проживання за межі області

Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень

депутата, яке доводить досільської виборчої комісії для прийняття рішення про проведення виборів замість відкликаного.

СТАТТЯ 4.

Повноваження сільського голови-починаються з моменту оголошен­ня сільською виборчою комісією рішення про його обрання.

 

ГЛАВА 4. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ.

СТАТТЯ І.

Постійні комісії ради є органами ради і обираються нею в строк її повноважень. Постійні комісії діють у відповідності із ст..47 Закону України «Про міс­цеве самоврядування в Україні»Рада утворює такі комісії :

·        з питань бюджету ;

·        з питань регулювання земельних ресурсів, охорони природного середовища, благоустрою населеного пункту;

·         з питань соціального захисту населення, освіти, культури , охорони здоров’я та спорту.

СТАТТЯ 2.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голо­ви і членів постійної комісії.

Голосування усіх питань при формуванні   складу постійних комісій проводиться відкрито.

Персональний склад постійних комісій визначається рішенням ради але не менше 4 депутатів.

Пропозиції з відкликання голови постійної комісії вносяться:

·             особисто головою комісії згідно з його письмовою заявою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

·             головою   ради

·             за рішенням від повідної постійної комісії

·             не менш як третиною загального складу депутатів ради відповідно до їх письмової заяви

Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно мати обґрунтування причин відкликання.

У випадку відкликання голови постійної комісії він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

СТАТТЯ 3.

Голова постійної комісії :

·        організовує роботу комісії

·        скликає і веде засідання комісії

·        пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних для засідання матеріалів

·        дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи

·        запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб

·        представляє комісію у відносинах з іншими органами

·        організовує роботу з виконання висновків і рекомендацій комісії

·        інформує голову ради про розгляд питанням також про заходи що прийняті з реалі­зації  рекомендацій комісії

Заступник голови постійної комісії:

·        виконує окремі функції голови комісії за його дорученням

·        виконує обов’язки голови або секретаря комісії  у разі їх відсутності

·         

Секретар постійної комісії:

·        організовує ведення протоколу засідання постійної комісії

·        веде діловодство постійної комісії

·        організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії

·        забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією

·        повідомляє членам постійної комісії про дату ,чає і порядок денний засідання постій­ної комісії

Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття рішень, висновків і рекомендаційна приймаються більшістю голосів від загального складу комісій.

Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комі­сій.

Засідання постійних комісій ведуться відкрито.

За рішенням комісії  засідання може бути закритим.

Член постійної комісії  зобов’язаний приймати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її  голови.

Рішення , висновки і рекомендації постійних комісій підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

Рішення і протоколи засідань постійних комісій зберігаються у спра­вах відповідних комісійна після закінчення терміну зберігання здаються в державний архів на постійне зберігання.

ГЛАВА 5 .ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РАДИ.

СТАТТЯ 1.

І.Рада утворює виконавчий комітет. 

Виконавчий комітет ради забезпе­чує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України

«Про місцеве самоврядування в Україні».

2.Виконавчий комітет ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів.

3.Виконавчий комітет ради за посадою очолює голова ради.

 

123